OSTEOFYC Solucion

250.000

– Mỗi 10ml có:
+Tricalcium phosphate : 775mg – Tương đương Canxi : 300mg
+Vitamin D3 100 CWS: 0,15mg – Tương đương Vitamin D3 – cholecalciferol: 3,75mcg