SUCU VINA

480.000

SUCU VINA
(1)Chiết xuát súp lơ xanh: 250mg
(2) Curcuminoid: 50mg
(3) Phụ liệu: chất chống đông vón (Magnesium stearat), chất độn (Tinh bột), Vỏ nang Gelatin